Stránka sa načítava...
 1. Domov /
 2. Postup podávania a vybavovania sťažností

Postup podávania a vybavovania sťažností klientov

V zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok vydáva 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej „365.invest“) tento postup pri podávaní sťažností v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o  kolektívnom investovaní (ďalej „ZKI“), zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZCP“) a Metodického usmernenia NBS č. 2/2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu.

1. Definícia sťažnosti

Sťažnosťou sa rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej „sťažovateľ“), v zmysle ktorej:

 1. a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou 365.invest;
 2. b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti 365.invest.

2. Spôsob podávania sťažností

Sťažnosť môže sťažovateľ podať nasledovnými spôsobmi:

 1. a) osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste; využitím tlačiva https://365invest.sk/media/3hbjuund/365-invest-podanie-staznosti.pdf
 2. b) e-mailom na adresu: hello@365invest.sk
 3. c) písomne na adresu sídla spoločnosti: 365.invest, správ. spol., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
 4. d) on-line prostredníctvom on-line formulára zverejneného na webovom sídle spoločnosti https://365invest.sk/napis-nam.

Sťažovateľ v sťažnosti uvedie všetky potrebné náležitosti, najmä:

 1. a) osobné údaje sťažovateľa: meno, priezvisko, bydlisko a kontaktné údaje,
 2. b) predmet sťažnosti alebo práva, ktorých sa klient v 365.invest domáha,
 3. c) zrozumiteľný a presný popis skutočností, ktoré vierohodným spôsobom preukáže,
 4. d) dôvody sťažnosti a predloženie právne relevantných dokladov, ktorými sťažnosť zdôvodňuje,