Stránka sa načítava...
 1. Domov /
 2. Postup podávania a vybavovania sťažností

Postup podávania a vybavovania sťažností klientov

V zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok vydáva 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej „365.invest“) tento postup pri podávaní sťažností v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o  kolektívnom investovaní (ďalej „ZKI“), zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZCP“) a Metodického usmernenia NBS č. 2/2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu.

1. Definícia sťažnosti

Sťažnosťou sa rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej „sťažovateľ“), v zmysle ktorej:

 1. a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou 365.invest;
 2. b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti 365.invest.

2. Spôsob podávania sťažností

Sťažnosť môže sťažovateľ podať nasledovnými spôsobmi:

 1. a) osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste; využitím tlačiva https://365invest.sk/media/3hbjuund/365-invest-podanie-staznosti.pdf
 2. b) e-mailom na adresu: hello@365invest.sk
 3. c) písomne na adresu sídla spoločnosti: 365.invest, správ. spol., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
 4. d) on-line prostredníctvom on-line formulára zverejneného na webovom sídle spoločnosti https://365invest.sk/napis-nam.

Sťažovateľ v sťažnosti uvedie všetky potrebné náležitosti, najmä:

 1. a) osobné údaje sťažovateľa: meno, priezvisko, bydlisko a kontaktné údaje,
 2. b) predmet sťažnosti alebo práva, ktorých sa klient v 365.invest domáha,
 3. c) zrozumiteľný a presný popis skutočností, ktoré vierohodným spôsobom preukáže,
 4. d) dôvody sťažnosti a predloženie právne relevantných dokladov, ktorými sťažnosť zdôvodňuje,

3. Vybavovanie sťažností

365.invest prešetrí a vybaví sťažnosť do 30 dní odo dňa, keď jej bola kompletná sťažnosť doručená. Ak sťažnosť nie je možné vybaviť v lehote do 30 dní z dôvodu mimoriadnej situácie, 365.invest bezodkladne sťažovateľa písomne informuje o príčinách omeškania a uvedie, kedy bude pravdepodobne vybavovanie sťažnosti ukončené. Platí zásada, že sťažnosti sa riešia bez zbytočných prieťahov.

Ak bude mať sťažnosť nedostatky, 365.invest vyzve sťažovateľa na ich odstránenie. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť odo dňa, keď spĺňa sťažnosť náležitosti sťažnosti a je dostatočne určitá, zrozumiteľná a presná. Pokiaľ sťažovateľ neposkytne doplňujúce údaje, 365.invest bude pokračovať pri vybavení sťažnosti s len dostupnými informáciami.

V prípade sťažností vzťahujúcich sa na činnosť 365bank, a.s. v procese investovania do podielových fondov sa tieto, podľa platných zmluvných dokumentov uzatvorených medzi spoločnosťou a 365bank, a.s., vybavujú v súčinnosti s 365bank, a.s. alebo sa postupujú 365bank, a.s. na vybavenie, o čom bude sťažovateľ informovaný. V takomto prípade odpovedá sťažovateľovi priamo 365bank, a.s.

Výsledkom sťažnosti je odpoveď sťažovateľovi, a to prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, v zmysle dodržania všeobecného nariadenia Európskej únie na ochranu osobných údajov (GDPR).

V prípade nespokojnosti s výsledkom vybavenia sťažovateľa, je oprávnený obrátiť sa na príslušný orgán riešenia sporov podľa Metodického usmernenia NBS č. 2/2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu.

 

Posledná aktualizácia 13.01.2022

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať váš používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžete nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies