Stránka sa načítava...
  1. Domov /
  2. Slovník pojmov

Slovník pojmov

Pri investovaní sa stretnete s viacerými zložitými pojmami. No nemajte obavy, tento "investičný jazyk" však pochopíte veľmi rýchlo. My vám v tom pomôžeme s naším slovníkom. 

 

Akcia

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo podielať sa na riadení spoločnosti, na podiel na zisku (dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akcií vyššia ako výkonnosť dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu (historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov).

Akciové riziko

Akciové riziko je riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

Aktuálna cena podielového listu

Aktuálna cena podielového listu sa pri zaknihovaných podielových listoch rovná aktuálnej cene podielu.

Aktuálna cena podielu

Aktuálna cena podielu predstavuje podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu vydaných podielov podielového fondu.

Alokácia aktív

Cieľom investičnej techniky je diverzifikácia portfólia medzi rôzne typy aktív, ako sú akcie, obligácie, peňažné ekvivalenty, vzácne kovy, nehnuteľnosti a inkasovateľné pohľadávky. Čo sa týka rizika a výnosu, správajú sa jednotlivé triedy aktív značne odlišne. Napríklad akcie ponúkajú najvyšší výnos, ale sú tiež nositeľmi najvyššieho rizika strát. Obligácie nie sú natoľko lukratívne, ale ponúkajú oveľa väčšiu stabilitu ako akcie. Stratégia alokácie aktív umožňuje dosiahnuť optimálny pomer rizika a výnosu.

Audítor

Audítorom je nezávislá osoba alebo spoločnosť, ktorá má oprávnenie kontrolovať účtovníctvo spoločnosti a podielových fondov. Audítor overuje účtovné závierky a výročné správy správcovskej spoločnosti a tiež každého podielového fondu, ktorému spoločnosť vedie samostatné účtovníctvo

Backtest

Backtest je overovanie investičných stratégií na historických dátach.

Bear market - Medvedí trh

Bear market - medvedí trh je situácia na akciovom trhu, keď akcie všeobecne klesajú.

Benchmark

Ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia fondu.

Bežný pokles

Bežný pokles vyjadruje maximálnu výšku poklesu hodnoty investície, ktorú investičná stratégia mohla počas odporúčaného investičného horizontu dosiahnuť v 95 % meraných prípadoch.

Blue chips

Blue chips je skupina akcií najvýznamnejších spoločností z rôznych regiónov, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky. Investícia do týchto akcií je v danej skupine vo všeobecnosti považovaná za najmenej rizikovú.

Broker

Broker je obchodník s cennými papiermi  alebo inými finančnými nástrojmi, ktorý v mene klienta obchoduje na burze. Brokerom označujeme právnickú osobu, ktorá za uzavreté obchody na zverenom účte poberá finančnú províziu.

Bull market - Býčí trh

Bull market - býčí trh je situácia na akciovom trhu, kde ceny akcií všeobecne rastú.

Burza cenných papierov

Burza cenných papierov je miesto, kde sa pravidelne a v určenom čase obchoduje s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi. Obchod na burze cenných papierov prebieha podľa platných pravidiel a burzových predpisov. Na vznik a činnosť burzy je potrebné povolenie od Národnej banky Slovenska.

CPPI

CPPI - Metóda Constant Proportion Portfolio Insurance, ktorá sa používa pri zaistených fondoch na taktické riadenie podielu akciových investícií. Pri uvedenej metóde sa priebežne vypočítava, aké vysoké môže byť maximálne percentuálne zastúpenie akciových investícií v podielovom fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ investičnej politiky fondu, pričom model pri tomto výpočte používa konštantnú premennú (v prípade DPI modelu sa používa variabilná premenná).

Cenný papier

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Môže byť v  listinnej alebo zaknihovanej podobe, vydaný na meno, na majiteľa alebo na rad.

Centrálna banka

Centrálna banka je finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. V Eurozóne (aj na Slovensku) je to Európska centrálna banka (ECB) a v USA Federal Reserve System (FED).

Credit default swap (CDS)

Credit default swap patrí medzi kreditné deriváty. Predstavuje záväzok predávajúceho CDS kompenzovať kupujúceho v prípade kreditného zlyhania nejakého subjektu.

Čistá hodnota majetku fondu

Čistá hodnota majetku fondu (NAV - Net Asset Value) Celková hodnota majetku fondu (hodnota cenných papierov, predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch, pohľadávky, ostatné práva) znížená o záväzky fondu.

Depozitný certifikát

Krátkodobý dlhový cenný papier vydaný bankou. Je vydaný na majiteľa s uvedením dátumu splatnosti a úrokovej miery. Splatnosť býva od jedného do niekoľkých mesiacov.

Depozitár

Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má na výkon činností depozitára povolenie od Národnej banky Slovenska. Depozitár okrem iného je zodpovedá  za správne určenie čistej hodnoty majetku podielového fondu a z toho vyplývajúcej ceny podielu.

Derivát

Cenný papier, ktorého hodnota je odvodená z výkonnosti alebo pohybov iného cenného papiera, indexu alebo iných investícií.  Deriváty možno využiť na krátke predaje cenných papierov alebo na zaistenie portfólia fondu proti riziku poklesu.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je rozložením investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Diverzifikáciu označujeme ako nástroj na znižovanie miery rizika celého portfólia podielového fondu, čím sa zvyšuje jeho bezpečnosť a tiež bezpečnosť investície majiteľa podielového listu.

Dividenda

Dividenda predstavuje podiel majiteľa akcie na zisku akciovej spoločnosti. Tento podiel vypláca spoločnosť svojim akcionárom a to podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. Výška dividendy je premenlivá a odvíja sa od čistého zisku spoločnosti, ktorej valné zhromaždenie rozhoduje o jej vyplatení.

Dlhopis

Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky. Výnos dlhopisu (tzv. kupón) môže byť stanovený  pevne alebo pohyblivo. Hodnota majetku podielového fondu investujúceho do takýchto dlhopisov klesá v prípade, ak úrokové sadzby rastú. Ak úrokové sadzby klesajú, cena takéhoto dlhopisu alebo kurz fondu rastie.

Durácia

Ukazovateľ, ktorý pomáha merať citlivosť hodnoty dlhopisu (resp. fondu investujúceho do dlhopisov) na zmenu úrokových sadzieb. Čím vyššia (nižšia) je durácia, tým vyššie (nižšie) je úrokové riziko dlhopisu, dlhopisového fondu. Vyjadruje sa v rokoch.

ETF (verejne obchodované fondy)

Finančné nástroje obchodované na burze, medzi ich výhody patrí nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje.

EURIBOR/EURIBID

Priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky požičať (EURIBOR) alebo si požičať (EURIBID).

Emisie podielových listov

Podielové listy každého podielového fondu alebo podfondu sa môžu vydávať vo viacerých emisiách, ktoré sa od seba môžu odlišovať, napr. druhom investorov, ktorým je emisia určená, výškou vstupného alebo výstupného poplatku, výškou minimálnej investovanej sumy, výškou odplaty za správu, menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená, spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo kombináciou uvedených charakteristík.

Emitent

Subjekt, ktorý vydáva cenné papiere za účelom získania finančných prostriedkov.

Európska centrálna banka (ECB)

Európska centrálna banka je centrálna banka eurozóny. Zodpovedá za riadenie eura a zabezpečovanie cenovej stability v EÚ. Sídli v nemeckom Frankfurte. ECB je zodpovedná aj za vytváranie a implementáciu hospodárskej a menovej politiky EÚ.

FED (Federálny rezervný systém)

Centrálny bankový systém USA, ktorý pozostáva z Rady federálneho rezervného systému (Federal Reserve Board) a 12-tich federálnych rezervných bánk. Často sa pod skratkou FED rozumie aj FOMC - Výbor pre operácie na voľnom trhu, ktorý rozhoduje o ponechaní alebo zmene úrokových sadzieb.

Finančný trh

Je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov - peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Finančný trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

Fond fondov

Podielový fond, ktorý investuje do iných podielových fondov.

Fundamentálna analýza

Analýza, ktorá sa zaoberá vnútornou hodnotou akcie, ktorá je porovnávaná s trhovou cenou a určuje, či je akcia nadhodnotená, podhodnotená alebo je ocenená správne. Modely tejto analýzy sú založené na fundamentálnych dátach (zisky, tržby, očakávaný rast zisku a dividend a pod.).

Futures

Dohoda o nákupe alebo predaji vopred dohodnutého množstva komodity alebo cenného papiera v určený čas v budúcnosti za cenu dohodnutú teraz medzi predávajúcim a kupujúcim. Ide o prísľub skutočného uskutočnenia transakcie. Futures sa zaraďuje medzi cenné papiere ( deriváty).

Hedge fondy

Súkromné investičné združenia, ktorých základná úloha je maximalizácia zisku cestou využitia rizikových investičných špekulatívnych stratégií a odvodených cenných papierov. Na rozdiel od podielových fondov, ktoré fungujú v rámci prísnych regulačných noriem a nemajú právo robiť vysoko rizikové operácie, hedžové fondy sú veľmi pružné vo výbere stratégií a nástrojov investovania. Minimálna veľkosť investície do týchto fondov je zvyčajne 1 mil. USD.

IPO (Initial Public Offer)

Proces, kedy spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.

ISIN (International Securities Identification Numbering)

Medzinárodná sústava číslovania cenných papierov. Toto zvláštne kódové číslo je pridelené každému verejne obchodovateľnému cennému papieru.

Information ratio

Meria nadvýkonnosť fondu nad benchmark. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o výkonnosť benchmarku a tracking error. Vysoká hodnota Information ratio znamená, že fondu sa darí konzistentne prekonávať benchmark a nadvýnos, ktorý fond dosahuje, sa vyznačuje rozumnou mierou rizika.

Investičná politika

Pravidlá investovania majetku zhromaždeného v podielovom fonde, ktoré musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika určenými zákonom.

Investičný horizont

Doba investovania. Investičný horizont môže byť krátkodobý do 1 roka, strednodobý od 1 do 5 rokov, dlhodobý od 5 rokov. Každý podielový fond má svoj odporúčaný investičný horizont, ktorý predstavuje minimálnu dobu, počas ktorej by mal investor zotrvať vo fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ stratégie fondu.

Kapitálový trh

Kapitálový trh je podmnožinou finančného trhu a slúži najmä na financovanie strednodobých a dlhodobých investícií. Na kapitálovom trhu sa stretávajú emitenti a investori, ktorí obchodujú s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).

Konto podielnika

Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov otvorený a vedený Depozitárom. Na Konte podielnika sú evidované všetky podielové listy, ktoré podielnik vlastní v jednotlivých podielových fondoch. V 365.invest si toto konto môžeš sledovať a spravovať vďaka Online investovaniu

Kreditné riziko

Kreditné riziko je označením rizika nesplnenia záväzkov zo strany eminenta. Pod kreditným rizikom rozumieme situáciu, v ktorej klient nemôže alebo nechce splatiť svoje záväzky v plnej výške a v termíne ich splatnosti. Kreditné riziko portfólia fondu je tým nižšie, čím je vyšší priemerný rating portfólia fondu.

Kupón

Úrok vyplácaný emitentom z dlhopisu.

Kurz fondu

Vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel.

Kľúčové informácie pre investorov (KIID)

Dokument, ktorý musí mať každý štandardný podielový fond. Musí byť poskytnutý investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu, cieľom je umožniť investorom prijať informované investičné rozhodnutie. Dokument popisuje ciele a investičnú politiku fondu, profil rizík a výnosov, poplatky, minulú výkonnosť a iné praktické informácie.

Majetkový účet

Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov vedený depozitárom. Na tomto účte sú evidované všetky podielové listy, ktoré podielnik vlastní v jednotlivých podielových fondoch. U nás ich nájdeš v sekcii Online investovanie.

Maklér

Osoba, ktorá investorom sprostredkováva nákup a predaj cenných papierov.

Manažér portfólia

Manažér portfólia je osoba, ktorá používa informácie poskytované finančnými analytikmi na zostavenie a riadenie portfólia finančných aktív. Činnosť manažéra portfólia spočíva najmä vo vytváraní investičnej stratégie, získavaní investorov a rozširovaní portfólia.

Market maker

Maklérska spoločnosť, tvorca trhu, stanovujúca nákupné aj predajné kurzy.

Menovitá hodnota

Suma, na ktorú je cenný papier vystavený a ktorá je vyznačená na cennom papieri.

Menové riziko

Riziko zmeny kurzu fondu v dôsledku pohybu kurzu eura vzhľadom k mene, v ktorej má fond denominované aktíva. Napr. oslabovanie eura vzhľadom k americkému doláru má na kurz fondu, ktorý má aktíva denominované v amerických dolároch, pozitívny vplyv (rast kurzu fondu), pretože hodnota týchto investícií prepočítaná na eurá rastie.

Modifikovaná durácia

Modifikovaná durácia meria očakávanú percentuálnu zmenu kurzovej hodnoty portfólia dlhopisov pri zmene úrokových sadzieb o 1%.

Odplata depozitárovi

Odplata za výkon činnosti depozitára, odvíja sa od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu a  je nákladom fondu.

Odplata za správu podielového fondu

Správcovský poplatok sa odvíja od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu. Pokrýva náklady správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu. Je nákladom fondu.

Opcia

Dohoda, ktorá dáva investorovi právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať akciu, alebo iný nástroj za vopred dohodnutú cenu v rámci vopred dohodnutého časového obdobia. Call opcia je právo kúpiť cenný papier, put opcia je právo predať.

Peňažný trh

Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti kratšiu ako jeden rok (krátkodobé dlhopisy, depozitné certifikáty, zmenky a pod.).

Podfond

Je súčasťou strešného fondu, ktorý sa skladá z dvoch alebo viacerých podfondov. Jednotlivé podfondy sú účtovne oddelené, odlišujú sa investičnou stratégiou.

Podiel

Základná jednotka majetku podielového fondu, vyjadruje podiel podielnika na majetku vo fonde. Klient pri investovaní nadobúda určitý počet podielov. Vynásobením počtu podielov podielnika aktuálnou cenou podielu je možné prepočítať aktuálnu hodnotu majetku podielnika vo fonde.

Podielnik

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila na nadobudnutie podielového listu fondu.

Podielový list

Môže byť listinný alebo zaknihovaný cenný papier na meno podielnika, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov fondu, s ktorým je spojené právo investora na zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielové listy našich podielových fondov sú zaknihované, jeden podielový list znie na jeden podiel na majetku v podielovom fonde.

Pokladničná poukážka

Krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

Pomer riziko/výnos

Pri každom investovaní existuje istá miera rizika, ktorú je možné vyjadriť ako odchýlku od očakávaného výnosu, a to smerom nahor alebo nadol. Pri investovaní platí, že čím vyšší výnos chcete dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musíte podstúpiť.

Portfólio

Portfóliom označujeme súbor cenných papierov alebo iných aktív, do ktorých je v zmysle zákona o kolektívnom investovaní možné investovať. Portfólio je zároveň rozdelením investičných zdrojov s cieľom zníženia rizika a maximalizovania zisku pri investíciách do podielových fondov.

Predajný prospekt

Dokument, ktorý musí mať každý štandardný podielový fond a ktorý musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, jeho obsah je stanovený zákonom.

Priebežné poplatky

Všetky platby z majetku v podielovom fonde, ktoré sú ustanovené zákonom alebo štatútom podielového fondu a sú uvedené v KIID.

Priemerný rating portfólia fondu

Vážený priemer ratingov emitentov cenných papierov (local currency), ktoré sú v portfóliu fondu.

Primárny trh

Časť trhu cenných papierov, na ktorom sa predávajú cenné papiere práve vystavené (emitované) svojim prvým majiteľom.

Rating

Nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas.

Redemácia

Redemácia podielov označuje právo podielnika kedykoľvek požiadať o spätný predaj, respektíve vyplatenie svojho podielového listu za jeho aktuálnu cenu. Po podaní žiadosti o redemáciu dochádza zároveň k ukončeniu investície.

Reinvestícia výnosov

Možnosť pre podielnika, v prípade niektorých fondov, dostávať výnosy v podobe vyplatených finančných prostriedkov, alebo ich reinvestovať tak, že získajú ďalšie podielové listy fondu.

Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že v prípade mimoriadnych situácií na trhu nebude možné určitý finančný nástroj investovať, predať, speňažiť alebo uzatvoriť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu správcovskej spoločnosti bez dodatočných nákladov a za dostatočne krátky čas.

Štatút

Základný dokument podielového fondu, ktorého obsah a zmeny schvaľuje Národná banka Slovenska, je súčasťou zmluvného vzťahu s podielnikom. Ide o dokument, ktorý charakterizuje typ podielového fondu.

Úrokové riziko

Znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.

Volatilita

Určuje mieru neistoty – rizika. Volatilita je prirodzená vlastnosť pri investíciách. Platí, že čím vyššie sú očakávané výnosy, tým je obvykle vyššie riziko.

Vstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri kúpe podielového listu. Zahŕňa v sebe distribučné náklady, konzultáciu, dokumenty a následný servis.

Vysporiadanie (settlement)

Operácia, kedy ten, kto cenné papiere predáva, dostane za ne adekvátnu peňažnú čiastku v obchodný deň predaja, a ten, kto kupuje, dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.

Výkonnosť

Je veličina, ktorá vyjadruje zhodnotenie majetku fondu za príslušné časové obdobie. Predchádzajúca výkonnosť fondu môže byť pre investora pomôckou pri rozhodovaní o kúpe podielových listov fondu, nezaručuje však rovnakú výkonnosť aj v budúcnosti. Tá sa môže znížiť, ale aj zvýšiť. Výkonnosť našich fondov uvádzame v detaile jednotlivých podielových fondov. 

Výstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri vyplatení podielového listu.

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať váš používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžete nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies