Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Zmiešaný aktívny fond

Zmiešaný aktívny fond

Tomuto sa hovorí výzva. Aktívny fond je vhodný pre investora, ktorý má rád dynamiku, nebojí sa výkyvov akciových trhov a na svoj výnos si počká. Aj vývoj tohto fondu môžeš sledovať online. Získaš možnosť vysokého zhodnotenia peňažných prostriedkov pri dlhodobom a pravidelnom investovaní (minimálne 5 rokov).

Zmiešaný aktívny fond

1,177172
5,72 %
od vzniku (p.a.)
15,48 %
12 mesiacov
4,90 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 04.08.2021
4,90 %
od začiatku roka
-5,27 %
za 1 mesiac
-4,65 %
za 3 mesiace
-2,31 %
za 6 mesiacov
15,48 %
za 1 rok
-
za 3 roky (p.a.)
5,72 %
od vzniku fondu
NAV
21 430 928,06 EUR
Cena podielu: 1,177172 €

O fonde

Zmiešaný aktívny, o.p.f. má rád dynamiku. Vyhovie ti, ak chceš investovať v tomto duchu, máš skúsenosti s investovaním do podielových fondov a si ochotný znášať vysoké výkyvy investície. Za odmenu ti fond ponúkne možnosť vysokého zhodnotenia peňažných prostriedkov a je vhodný na dlhodobé a pravidelné investovanie.

Má unikátnu flexibilnú investičnú stratégiu, ktorá umožňuje profitovať z vývoja rôznych druhov aktív, a to nielen z ich rastu, ale dokonca za určitých podmienok aj z poklesu. Stratégia fondu sa zameriava prevažne na akciové investície, no má možnosť profitovať aj z dlhopisových a doplnkovo realitných, či komoditných investícií. Fond tým rozkladá investičné riziko, a zároveň má príležitosť využívať potenciál výnosu z rôznych zdrojov. Pomer aktív vo fonde správca v prípade potreby mení, čo mu umožňuje nasledovať aktuálne trendy na finančných trhoch.

Aktívny fond môžeme nazvať aj riešením „do každého počasia“. V prípade dlhodobejšieho nepriaznivého vývoja totiž umožňuje profitovať aj z poklesu cien aktív, čo iné fondy na Slovensku využívajú iba vo veľmi obmedzenej miere.

 

Stratégia fondu

Zameraním investičnej politiky fondu Zmiešaný aktívny, o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky vo fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), cudzie meny, do finančných derivátov, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny jednotlivých investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií) a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch. Fond môže doplnkovo obsahovať aj aktíva naviazané na indexy implikovanej volatility akciových indexov. Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu fondu obmedzené, realitné investície však tvoria maximálne 10% hodnoty majetku vo fonde, komoditné investície tvoria maximálne 10% hodnoty majetku vo fonde a aktíva naviazané na vývoj implikovanej volatility akciových indexov môžu tvoriť maximálne 2% hodnoty majetku vo fonde. Strategická alokácia majetku prostredníctvom stanovených limitov pre príslušné triedy aktív zachováva vytýčený dlhodobý rizikovo-výnosový profil fondu, napriek pravidelným taktickým realokáciám majetku.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Vznik fondu 2018
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu zmiešaný fond
Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 6/vysoké riziko (na škále 1 – 7)

Poplatky

Vstupný poplatok max. 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,50 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

max. 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Zmiešaného aktívneho fondu:

IBAN: SK1565000000191032351432; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

 

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.