Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Inovatívny fond

Inovatívny fond

S touto špecialitkou v našej ponuke môžeš sysliť svoje úspory naplno. Inovatívny fond obsahuje spoločnosti stojace v popredí inovácií a ako jediný z fondov na Slovensku využíva naplno povolený pákový efekt do výšky 100%.

Inovatívny fond

0,005833
-31,63 %
od vzniku (p.a.)

Inovatívny fond je novinka v našej ponuke. Údaje v grafe sa budú vyvíjať v čase. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 23.05.2022
NAV
7 429,61 EUR
Cena podielu: 0,005833 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 7/veľmi vysoké riziko (na škále 1 – 7)
Charakter fondu Špeciálny fond cenných papierov
Kategória fondu Akciový fond
Vznik fondu 2022

Poplatky

Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.