Stránka sa načítava...
  1. Domov /
  2. Fondy /
  3. Dlhopisový dlhodobý fond

Dlhopisový dlhodobý fond

Do tohto fondu už nie je možné investovať. K 25.11. bol Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. (zanikajúci fond) zlúčený do Dlhopisového krátkodobého o.p.f. (nástupnícky fond).  Viac info si prečítaš tu.

Dlhopisový dlhodobý fond

0,947241
-2,61 %
od vzniku (p.a.)
-7,05 %
12 mesiacov
0,00 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 24.11.2021
0,00 %
od začiatku roka
-0,57 %
za 1 mesiac
-1,77 %
za 3 mesiace
-0,45 %
za 6 mesiacov
-7,05 %
za 1 rok
-2,61 %
za 3 roky (p.a.)
-2,61 %
od vzniku (p.a.)
NAV
25 890 402,97 EUR
Cena podielu: 0,947241 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 3/mierne riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu dlhopisový fond
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Vznik fondu 2019

Chceš zainvestovať? Nečudujeme sa

Investuj z mobilu vďaka apke 365.bank. účet máš bez poplatkov za vedenie a bez akýchkoľvek podmienok. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.

Poplatky

Vstupný poplatok max. 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka)
Poplatok za správu 1,00 % z priemernej čistej hodnoty majetku
Poplatok depozitárovi 0,10 % z priemernej čistej hodnoty majetku
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 1 roka, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Dlhopisového dlhodobého fondu: 

IBAN: SK0365000000191123500026; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.