Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Dlhopisový dlhodobý fond

Dlhopisový dlhodobý fond

S dlhopisovým fondom budú tvoje financie v bezpečí vďaka nízko-rizikovým investíciám.

Dlhopisový dlhodobý fond

0,963512
-2,13 %
od vzniku (p.a.)
-5,78 %
12 mesiacov
-4,94 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 01.08.2021
-4,94 %
od začiatku roka
0,45 %
za 1 mesiac
0,39 %
za 3 mesiace
-4,34 %
za 6 mesiacov
-5,78 %
za 1 rok
-
za 3 roky (p.a.)
-2,13 %
od vzniku fondu
NAV
30 895 896,7 EUR
Cena podielu: 0,963512 €

O fonde

Dlhopisový dlhodobý, o.p.f. je ideálnym útočiskom pre tých, ktorí chcú ochrániť svoj majetok v čase výrazných turbulencií na akciových trhoch. Pre teba to znamená možnosť investovať do kvalitných dlhopisov, ťažiť z ich rastu, maximálne rozložiť riziko a pritom si užiť našetrené peniaze už v krátkom časovom horizonte v tomto konzervatívnejšom riešení. Fond sa orientuje na aktívny výber kvalitných dlhopisov s vysokým ratingovým hodnotením. To znamená ponuku cenných papierov, prevažne štátne dlhopisy vyspelých krajín. Zameriava sa na medzinárodné dlhopisové trhy, pričom dlhopisy vo fonde sú denominované prevažne v EUR, USD, ci JPY.

 

Prečo môže byť tento fond tvojou srdcovkou?

  • Diverzifikácia zdrojov výnosu v portfóliu – rozložené investície v jednom balíku,
  • ponúka konzervatívnemu klientovi možnosť ťažiť z rastu kvalitných dlhopisov s vysokým ratingovým hodnotením,
  • maximálne rozloženie rizika- obsahuje dlhové cenné papiere od rôznych emitentov,
  • pri ekonomickej recesii môže podielnik profitovať z poklesu úrokových sadzieb a nárastu cien bezpečných štátnych dlhopisov s vysokým investičným ratingom,
  • ponúka možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktami,
  • neustály prístup k informáciám o svojej investícií v Online investovaní.

 

Stratégia fondu

Investičná politika fondu Dlhopisového dlhodobého, o.p.f. je zameraná predovšetkým na investovanie do cenných papierov, prevažne štátnych dlhopisov vyspelých krajín. 365.invest bude ďalej pri správe majetku tohto fondu za účelom efektívneho riadenia investícií využívať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu. Strategická alokácia fondu nie je určená. Riziko nepriaznivého vývoja menových kurzov pri finančných nástrojoch denominovaných v cudzích menách môže byť zabezpečené nástrojmi na zabezpečenie menového rizika.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Vznik fondu 2019
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu dlhopisový fond
Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 3/mierne riziko (na škále 1 – 7)

Poplatky

Vstupný poplatok max. 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka)
Poplatok za správu 1,00 % z priemernej čistej hodnoty majetku
Poplatok depozitárovi 0,10 % z priemernej čistej hodnoty majetku
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 1 roka, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

max. 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Dlhopisového dlhodobého fondu: 

IBAN: SK0365000000191123500026; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.