Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Akciový globálny fond

Akciový globálny fond

Tento fond je ako cesta okolo sveta a na jachte. Zavedie ťa najmä na americký trh a zažiješ s ním aj väčšie výkyvy investícií. Trochu vetra do plachiet však nezaškodí, ak sa ženieš za svojim cieľom. Vo fonde s investičným horizontom minimálne 5 rokov získaš komplexné investičné riešenie. Počítaj so zvýšeným rizikom, no za cenu vyššieho výnosu. Odporúčame ho najmä pokročilým investorom.

Akciový globálny fond

1,257954
4,28 %
od vzniku (p.a.)
13,34 %
12 mesiacov
2,10 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 04.08.2021
2,10 %
od začiatku roka
-5,81 %
za 1 mesiac
-8,19 %
za 3 mesiace
-5,38 %
za 6 mesiacov
13,34 %
za 1 rok
-3,04 %
za 3 roky (p.a.)
4,28 %
od vzniku fondu
NAV
32 683 900,58 EUR
Cena podielu: 1,257954 €

O fonde

Akciový globálny, o.p.f. je otvorený štandardný fond spravovaný spoločnosťou 365.invest, správ. spol., a.s. Investovať môžeš do akcií v podobe futures a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (predovšetkým do fondov obchodovaných na regulovanom trhu - ETF), ktoré nasledujú vývoj globálnych akciových trhov. Fond sa investíciami neobmedzuje na konkrétne odvetvie ani na región. Vhodný je pre skúsenejších investorov, ktorí sa neboja akceptovať vyššie investičné riziko, no očakávajú pritom aj vyššie zhodnotenie svojich investícií.

 

Stratégia fondu

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Akciový globálny o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú najmä akciové, ale i dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Podiel akciových investícií tvorí viac ako 67% majetku.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Vznik fondu 2016
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu akciový fond
Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 6/zvýšené riziko (na škále 1 – 7)

Poplatky

Vstupný poplatok max. 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

max. 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Akciového globálneho fondu:

IBAN: SK5565000000195323500053; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde.

 

 

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.