Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. 365.world

365.world

Podmaň si svet s týmto opovážlivým fondom. Štandardný podielový fond je určený pre pokročilých investorov, ktorí si už môžu „plesnúť po vačku“ a zainvestovať s väčším kapitálom. Veľký kapitál v kombinácii s vyššou rizikovosťou však v optimálnom časovom horizonte prinesie rovnako opovážlivý vysoký výnos.

365.world

0,013372
8,28 %
od vzniku (p.a.)
27,57 %
12 mesiacov
15,64 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 01.08.2021
15,64 %
od začiatku roka
1,53 %
za 1 mesiac
4,01 %
za 3 mesiace
12,28 %
za 6 mesiacov
27,57 %
za 1 rok
8,14 %
za 3 roky (p.a.)
8,28 %
od vzniku fondu
NAV
795 773,56 EUR
Cena podielu: 0,013372 €

O fonde

365.world, o.p.f. je otvorený štandardný fond spravovaný spoločnosťou 365.invest, správ. spol., a.s. Investovať môžeš do akcií v podobe futures a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (predovšetkým do fondov obchodovaných na regulovanom trhu - ETF), ktoré nasledujú vývoj globálnych akciových trhov. Fond sa investíciami neobmedzuje na konkrétne odvetvie ani na región. Vhodný je pre skúsenejších investorov, ktorí sa neboja akceptovať vyššie investičné riziko, no očakávajú pritom aj vyššie zhodnotenie svojich investícií.

 

Stratégia fondu

Cieľom fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom výberu akciových investícií predovšetkým v podobe futures a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (predovšetkým do fondov obchodovaných na regulovanom trhu - ETF), ktoré nasledujú vývoj globálnych akciových trhov. Podiel akciových investícií predstavuje minimálne 80% hodnoty majetku Fondu. Výber akciových investícií nie je úzko zameraný na sektor alebo odvetvie hospodárstva, alebo na vybranú skupinu emitentov. Potenciál akciových investícií môže spočívať ako v kapitálovom tak aj v dividendovom výnose. Fond nemá regionálne ani odvetvové obmedzenie investícií.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Vznik fondu 2017
Charakter fondu štandardný podielový fond
Kategória fondu Akciový fond
Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 30 000 €, následná: 1 000 €
Rizikovosť fondu 6 (na škále 1 – 7)

Poplatky

Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0%
Poplatok za správu 1,00 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Poplatok depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)

Číslo účtu pre investovanie do 365.world:

IBAN: SK7065000000190020574482; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov 365.invest, správ. spol., a. s. sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.365invest.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti 365.invest, v sídle depozitára a na obchodných miestach 365.invest na pobočkách 365.bank.

 

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.